وبلاگ علمی فرهنگی ادبی
چهارشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1387
بانک سؤالات هماهنگ کشوری زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه

بانک سؤالات هماهنگ کشوری زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه


            سوال و راهنمای تصحیح  امتحان هماهنگ کشوری سال اول (روزانه) متوسطه

                                   در خرداد ماه سال تحصیلی 87-1386                                            

روز و تاریخ امتحان

8 صبح

۳۰/۱۴

پنج شنبه

2/3/1387

زبان فارسی (1)

زبان فارسی (1)

چهارشنبه

8/3/1387

ریاضی (1)

ریاضی (1) 


سوال و راهنمای تصحیح  امتحان هماهنگ کشوری سال اول (روزانه) متوسطه

غایبین موجه در خرداد ماه سال تحصیلی 87-1386

روز و تاریخ امتحان

8 صبح

پنج شنبه

۲۹/3/1387

زبان فارسی (۱)

چهارشنبه

۳۰/3/1387

ریاضی(۱)  عمومی سال اول

 


سوال و راهنمای تصحیح  امتحان هماهنگ کشوری سال اول (روزانه) متوسطه

                                   در شهریور ماه سال تحصیلی 87-1386                                           

                                         

روز و تاریخ امتحان

8 صبح

۳۰/۱۴

سه  شنبه

۵/۶/1387

 ریاضی (1)

 ریاضی (1)

دو شنبه

۱۱/۶/1387

زبان فارسی(1)

زبان فارسی (1) 

                                                                                                                                                                 


سوالات استاندارد زبان و ادبیات فارسی
   
تهیه و تنظیم توسط گروه اموزشی زبان و ادبیات فارسی
سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

  ادبیات فارسی 1 شهریور ماه 84

ادبیات فارسی 1 غائبین خرداد 82

ادبیات فارسی 1خرداد 82 صبح

ادبیات فارسی1 غائبین خرداد 84

ادبیات فارسی 1 شهریور 82 صبح

ادبیات فارسی 1 شهریور 82 عصر

ادبیات فارسی 3 خرداد 84

ادبیات فارسی 3 دی 83

ادبیات فارسی 3 شهریور ماه 83

ادبیات فارسی تخصصی3 دی 83

ادبیات فارسی تخصصی تابستانی 83-84

ادبیات فارسی تخصصی خرداد 83

ادبیات فارسی تخصصی خرداد 84

ادبیات فارسی تخصصی شهریور 83

زبان فارسی 1 خرداد81.صبح

زبان فارسی 1خرداد81.ظهر

زبان فارسی 1خرداد81.غایبین

زبان فارسی 1خرداد 83 - صبح

زبان فارسی 1خرداد 83 - ظهر

زبان فارسی3 خرداد 83

زبان فارسی3 شهریور 83

زبان فارسی 3 دی 83

زبان فارسی 3 خرداد 84

زبان فارسی تخصصی 3 خرداد 84

زبان فارسی تخصصی 3 خرداد 83

زبان فارسی تخصصی 3 شهریور 83

زبان فارسی تخصصی تابستانی 83-84

زبان فارسی تخصصی دی 83

آرایه های ادبی خرداد 83

آرایه های ادبی خرداد 84

آرایه های ادبی دی ماه 83

آرایه های ادبی شهریور 83
نمونه سؤالات درس ادبیات فارسی

 

پایه سوم
----
----
 

اول دبیرستان

 
  

دوم دبیرستان